5a Jornada Electrònica cal rosal


ÁN­GEL MO­LI­NA vs. SVRE­CA

Dissabte, 17 de Novembre de 2012

konvent de Cal Rosal 
00:00h


Arriba la 5a Jornada Electrònica al berguedà, amb un cartell excepcional. Amb la bona gestió del col·lectiu de la comunidäd, el llistó és cada vegada més alt. Enguany al cartell hi figura un dels noms més influents de l’electrònica nacional: àngel molina, que vindrà acompanyat d’svreca, una peça més del món electrònic ja d’escala europeu. Hores abans i a l’església de gironella (culturitza't), adreçat al públic infantil, una patacada més: llibert Fortuny amb el projecte I DE COP SOL !!

Electròni­ca - Án­gel Mo­li­na és un dels dj’s més in­fluents de l’es­ce­na electròni­ca na­cio­nal dels úl­tims anys. Du­rant la se­va ca­rre­ra ha ac­tuat en mul­ti­tud de fes­ti­vals d’arreu del món i en una llar­ga llis­ta de clubs re­par­tits per di­fe­rents con­ti­nents, tot això de la mà de Ad­van­ced Mu­sic/Só­nar Mu­sic. Fi­del als seus orí­gens, Án­gel és co­ne­gut per la se­va gran tècni­ca i elegància en les se­ves mes­cles i per les grans do­sis d’eclec­ti­sis­me als seus sets.

Svre­ca, per al­tre ban­da, s’ha guan­yat el res­pec­te de la cri­ti­ca in­ter­na­cio­nal a tra­vés del seu se­gell Se­man­ti­ca Re­cords, que re­cent­ment ha ce­le­brat el seu cin­què aniver­sa­ri i en el que ja ha edi­tat més de 50 re­ferències. Al ma­teix tem­ps les se­ves ac­tua­cions han pas­sat ja per clubs com el Berghain/Pa­no­ra­ma Bar de Ber­lín o per fes­ti­vals com el La­birynth de Ja­pó.

00:00h - 04:00h ÁN­GEL MO­LI­NA vs. SVRE­CA
04:00h - End SA­MUEL M.

http://www.residentadvisor.net/event.aspx?423027
http://www.clubbingspain.com/agenda/gironella/konvent/2012/11/17/jornada-electronica-226217.html
http://www.playgroundmag.net/music/mixes/playground-mix-119-svreca
http://www.canaldj.com/noticias/673-angel-molina-vs-svreca