IV JORNADA ELECTRÒNICA

Dissabte 7 de juliol

konvent de cal rosal

IV JORNADA ELECTRÒNICA

MO­VE YOUR JA­CK! És el le­ma de la IV Jor­na­da Electròni­ca que tindrà lloc aquest dissabte 7 de juliol al konvent de Cal Rosal i que ve de la mà de l’associació cultural Font del Balç, La Comunidäd i Movimentpuntzero.

Les línies d’aquesta nova edició van directament a la música ballable, fàcil i fresca. Amb aquest le­ma ens trans­por­tà di­rec­ta­ment els anys vui­tan­ta on després de l'evo­lu­ció de la mú­si­ca Dis­co va néi­xer el Hou­se. Aques­ta jor­na­da pre­tén por­tar mú­si­ca Hou­se de ve­ri­tat, ja si­gui de Chicago, New York o De­troit. En aques­ta oca­sió comptarem amb dos dj’s con­vi­dats de la pres­ti­gio­sa bo­ti­ga de Bar­ce­lo­na Dis­cos Pa­ra­di­so, re­fe­rent en l’escena electròni­ca ac­tual de la ciutat, especialitzada en la venda de discos de vinil.

Discos Paradiso es va establir com a club social i va néixer amb la intenció de convertir-se en una plataforma de creació, distribució i promoció de nous projectes locals en el moment on escassegen els espais oberts a l’intercanvi d’idees.

Els amants del vinil i la música en general tenen al local, situat al carrer Ferlandina de Barcelona, un espai perfecte on realitzar presentacions de noves propostes musicals, grups i àlbums. Discos Paradiso té com a missió de transmetre la passió pel vinil a les noves generacions.MR. MID­NIGHT 00:00h a 02:00h (JAPÓ)

Provinent del Japó i instal·lat des de fa menys d’un any al nos­tre país, de se­gui­da ha entrat a for­mar part de la crew de Dis­cos Pa­ra­di­so. La se­va es­pe­cia­li­tat son el Hou­se de De­troit, mes­clat amb Dis­co, Funk, Afro Beat o Hip Hop. S’ha començat a instaurar als espais més referencial de la capital catalana i aquest any ha ac­tuat a clubs com Be­co­ol, Moog, o Razz­ma­tazz.


DJ BRU­CE LEE 02:00h - 04:00h (BARCELONA)
Ac­tual­ment tre­ba­llant en el seu se­gell End Of Dayz cen­trat prin­ci­pal­ment en el te­chno, ens por­tarà un set de l'al­tre se­va gran pas­sió: el Hou­se. Ja si­gui Deep, Acid o Chica­go.

Amant de Chicago y Detroit així com del Uk Techno, Dj Bruce Lee està present a l’escena underground de Barcelona des de finals dels 90. Va iniciar el seu camí musical a petits espais i “raves” i al 2002 entra directament als circuits de més renom, des del Moog, Le Rachdingue, Cyberian, La Cova...

Actualment està vinculat a Discos Paradiso i realitza el projecte Internacional Houze Brothers amb Dj Dax i el col·lectiu The House Wizards juntament amb Dr. Drop Old School Barna.


MR. FAN­TAS­MITÜ 04:00h - End (BERGUEDÀ)

Dj i ac­ti­vis­ta de La Co­mu­nidäd tan­carà la Jor­na­da Electròni­ca amb un set carregat de clàssics dels 80’ i 90’ . Funk, Dis­co i Chica­go Hou­se. Re­ferències ame­ri­ca­nes per tan­car una jor­na­da de­di­ca­da únicament a la mú­si­ca Hou­se i la se­va evo­lu­ció en aquests últims 30 anys.